Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Dröjsmålstalan.se – så får du ditt myndighetsärende prövat

I Sverige regleras begäran om att avgöra ärende genom förvaltningslagen, som är en central lag som styr förhållandet mellan myndigheter och medborgare. Lagen syftar till att säkerställa rättssäkerheten och rättssäkerhetsprincipen i förhållandet mellan enskilda och förvaltningsmyndigheter.

För att ditt ärende ska kunna avgöras inom fyra veckor behöver du sända in en dröjsmålstalan till berörd myndighet för att ett beslut i ärende ska kunna meddelas.

När en person önskar begära att en myndighet ska avgöra ett ärende, finns det generella riktlinjer och bestämmelser som måste följas:

  1. Skriftlig begäran: En begäran om att avgöra ett ärende måste vara skriftlig och innehålla information om ärendets ärendenummer, målnummer eller liknande som identifierar ärendet.
  2. Myndighetens skyldighet att besluta: Enligt förvaltningslagen har myndigheter en skyldighet att pröva och avgöra de ärenden som kommer till dem. De ska fatta beslut i enlighet med gällande lagstiftning och tillämpliga föreskrifter, vilket innebär att du får svar inom 4 veckor.
  3. Informationsplikt: Myndigheter har en skyldighet att informera den som begär att ärendet ska avgöras om hur ärendet hanteras och om beslutets grunder.
  4. Överklagande: Om en person inte är nöjd med myndighetens beslut har de rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Förvaltningslagen innehåller bestämmelser som reglerar överklagandeprocessen och rättsskyddet för enskilda.
  5. Om ärendet inte avgörs: När myndigheten fattar ett beslut om att avgöra ditt ärende, måste de ge skäliga skäl för beslutet. Det innebär att de måste förklara varför de fattat det beslut de gjort och hänvisa till tillämplig lagstiftning och regler. Om ärendet inte kan avgöras kan du överklaga.

Du kan när som helst när ärendet tagit långt tid begära att få ärendet avgjort. Det ska ha gått minst 6 månader. Det finns inga nackdelar för dig att begära att få ärendet avgjort. Det betyder att ärendet inte påverkas negativt när du ansöker om få ditt ärende avgjort.

Det är viktigt att du begär att få ditt ärende avgjort med en dröjsmålstalan när det har tagit för lång tid. Detta är mycket viktigt ur rättssäkerhetsperspektiv.

Klicka här för att beställa en dröjsmålstalan