Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Dröjsmålstalan.se – så får du ditt myndighetsärende prövat

I Sverige regleras begäran om att avgöra ärende genom förvaltningslagen, som är en central lag som styr förhållandet mellan myndigheter och medborgare. Lagen syftar till att säkerställa rättssäkerheten och rättssäkerhetsprincipen i förhållandet mellan enskilda och förvaltningsmyndigheter. För att ditt ärende ska kunna avgöras inom fyra veckor behöver du sända in en dröjsmålstalan till berörd myndighet […]